Ostatní

Zdravotnický odpad

Zajišťujeme svoz zdravotnického odpadu a jeho odstranění v souladu s platnými legislativními předpisy.
Termické odstranění odpadu probíhá ve vlastních a smluvních koncových zařízeních – spalovnách nebezpečných odpadů.

Na základě požadavků provádíme svoz zdravotnických odpadů v předem sjednaných intervalech nebo jednorázově na objednávku. Poskytujeme také speciální uzavíratelné nádoby na jednotlivé druhy odpadů.

Naše služby nabízíme zdravotnickým, veterinárním, lékárenským a farmaceutickým zařízením.

Výsyp odpadkových košů

Zajišťujeme svoz a odstranění odpadu z odpadkových košů.

Pomůžeme s výběrem lokalit pro umístění košů a dodáme vhodné nádoby. Zajistíme příslušenství k těmto nádobám, jako jsou papírové sáčky a plastové pytle.

Odebírání vzorků pro analýzy

Zajišťujeme odborné odebírání vzorků pro analýzy, spolupráci s akreditovanými laboratořemi a detailní analýzy a protokoly o odběru vzorků či zkouškách.

Zpětný odběr elektrického zařízení

Prostřednictvím mobilních svozů a sběrných dvorů zajišťujeme zpětný odběr elektra pro města a obce, občany, firmy, živnostníky a organizace.

Spolupracujeme s kolektivními systémy ELEKTROWIN, ASEKOL, EKOLAMP, ECOBAT a REMA Systém.

Nakládání s dřevní štěpkou a dřevním odpadem

• Drcení dřevní hmoty a dřevních odpadů technikou HAMMEL (typ VB 750 D a NZS 700 D).
• Nakládka materiálu do drtičů pomocí manipulátoru Sennebogen 305.
• Drcení dřevěných odpadů – dřevěné obaly, palety, trámy, stavební dřevo, pařezy.
• Drcení dřevní hmoty – větve, lesní klest, roští, kůra, odřezky, stromy do průměru 400 mm.
• Výstupem z drtičů je certifikovaná palivová štěpka o velikosti 20 – 100 mm splňující požadavky O2.
• Výkon stroje závisí na vstupním materiálu (palety – 20t/h, roští 20t/h, kůra 80t/h, odřezky 25t/h).
• Stroje jsou mobilní (nástavba abroll) - mobilní štěpkování větví z prořezu apod.

Realizace a provoz sběrných dvorů

• Zajištění vybavení sběrného dvoru v souladu s nejvyššími evropskými standardy.
• Zajištění vlastního provozu sběrného dvoru včetně odborné obsluhy.
• Odvoz, využití a likvidace odpadu ze sběrného dvoru.
• Zajištění zpětného odběru v rámci provozu sběrného dvoru.
• Odborná spolupráce při získávání dotací na realizaci sběrných dvorů.

Vedení evidence odpadu a hlášení na městské úřady 

• Evidence odpadů je vedena v programu EVI 8, který vychází ze zákona č. 185/2001 Sb. a k němu příslušných prováděcích vyhlášek MŽP. Program EVI 8 umožňuje průběžné vedení evidence odpadů pro původce, při sběru, výkupu, skladování a úpravě odpadů, na zařízeních ke zneškodňování odpadů a při přepravě nebezpečných odpadů.
• Z programu EVI 8 je možno provádět exporty a tisknout vyplněné formuláře jednotlivých hlášení, která mají původci a oprávněné osoby povinnost odevzdávat na příslušné obce s rozšířenou působností.

Poradenské služby

• Odborná poradenská činnost v oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady.
• Odborná asistence při zpracování plánu odpadového hospodářství a žádostí o udělení souhlasu k provozu zařízení k nakládání s odpady.

Kontaktní osoby:

Petr Lichtenberg, DiS.
poradce pro ekologii/průmyslové služby
e-mail: petr.lichtenberg@ave.cz
GSM: 724 035 714

Marek Thürner
Provozní technik - odpady
e-mail: marek.thurner@ave.cz
Tel.: 321 724 011
GSM: 602 449 362